MR.PROMPT
การทดสอบความปลอดภัยเป็นภาระกิจหลักของ Sun Lab ที่หัองปฏิบัติการของ Sun Lab เรามีการทดสอบทุกวัน  เรามีความเชียวชาญความแม่นยำและเทคนิคเฉพาะตัวในการจัดการธุรกิจ  ด้านการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัญฑ์ เราเป็นหุ้นส่วนที่มีค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขการออกแบบของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและสามารถนำไปผลิตและจัดจำหน่ายทั่วโลกอย่างปลอดภัย
....................................................................................................................................................................................
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการทำงานรับรองและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  งานที่เราทำครอบคลุมประเด็นความปลอดภัยในทุกๆด้าน เช่น อันตรายจากไฟฟ้าช๊อต อันตรายจากไฟไหม้ และอันตรายอื่นๆที่ผู้ใช้อาจได้รับจากสินค้า

เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านความรู้และวิทยาศาสตร์  จึงได้รับอนุญาตจาก สวทช..ให้มาจัดตั้งสำนักงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ตั้งแต่ปี 2550 และจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปี 2553

เรามีความเชียวชาญในระดับนานาชาติ  เราเป็นหน่วยตรวจให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) มากกว่า 100 มาตรฐาน เรามีทีมงานวิศวะกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่เราตรวจสอบ
เราเป็นผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ให้องค์กรต่างๆชั้นนำ เช่น สถาบันนวัตกรรม ทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมป์

 

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการได้ที่
E-mail : info@sunlaboratory.com
Tel. 02-565-8005 
Fax.02-564-8006